Osobní asistence

Poslání služby Osobní asistence Zdislava Veselí,z.ú.

osobní asistence

 

Posláním je asistovat seniorům, zdravotně postiženým nebo dlouhodobě nemocným v péči o sebe a svoji domácnost v jejich přirozeném prostředí v úkonech, které si nemohou zabezpečit sami. Snažíme se o vytváření podmínek pro zachování jejich důstojného života, udržení kontaktu s rodinou a začlenění do společenského a kulturního života dle jejich možností a zájmů.

Tuto službu poskytujeme ve Veselí nad Moravou a okolních obcích, ve Velké nad Veličkou a okolních obcích a Strážnici a okolních obcích.

 

Cíle služby Osobní asistence Zdislava Veselí,z.ú.

 1. Vytvářet klientovi možnosti a příležitosti, aby mohl zůstat ve svém přirozenémdomácím prostředí a tím oddálit nutnost pobytového řešení jeho situace.
 2. Podporovat uživatele, prostřednictvím osobního asistenta, v překonávání problémů spojených se stářím, chronickou nemocí či postižením při péči o svoji osobu a domácnost tak, aby zůstal co nejdéle soběstačný ve svém přirozeném prostředí.
 3. Podporovat klienty v rozvoji, případně udržení schopností a dovedností a tím jim vytvářet podmínky pro důstojný život.
 4. Vytváření podmínek pro účast na kulturních a společenských akcích dle jejich možností a zájmů.

Komu je určena služba Osobní asistence Zdislava Veselí,z.ú. (cílová skupina)

Služba je určena seniorům, chronicky nemocným a zdravotně postiženým se sníženou soběstačností, kteří potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a domácnost i při udržení kontaktů se svojí rodinou i širším okolím.

Osobní asistence Zdislava Veselí,z.ú. není určena

 • plně soběstačným osobám a osobám, jež nejsou seniory, nebo chronicky nemocní ani zdravotně postižení, jejichž situace nevyžaduje pomoc jiné osoby,
 • osobám do 26 let věku včetně,
 • osobám jejichž zdravotní stav by ohrožoval zdraví a život zaměstnanců organizace (např. osobám s přenosným infekčním onemocněním, osobám s agresivním chováním apod.),
 • osobám závislým na alkoholu a jiných návykových látkách,
 • sluchově postiženým s úplnou ztrátou sluchu, zrakově postiženým s úplnou ztrátou zraku,
 • nebo těžce mentálně postiženým.

Principy Osobní asistence Zdislava Veselí,z.ú.

1. Respektování osobnosti klienta při poskytování služeb bez ohledu na jeho rasu, etnickou příslušnost, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení apod.

 • respektujeme individuální postoje uživatelů služeb v různých oblastech jejich života,
 • všem uživatelům našich služeb pomáháme se stejným úsilím, bez jakékoliv formy diskriminace.

2. Individuální přístup ke klientovi

 • respektování jedinečnosti každého klienta, služba je přizpůsobena jednotlivým uživatelům, neboť každý člověk je jedinečný; vycházíme tak z jeho potřeb, představ, schopností i možností,
 • přizpůsobení se zvyklostem uživatele dle možností organizace.

3. Dodržování práv uživatelů

 • pracovníci při poskytování osobní asistence dodržují lidská a občanská práva uživatelů služby, která mají zaručeny nejen zákony České republiky, ale i vnitřními předpisy organizace.

4. Respektování svobodné volby a přání uživatelů

 • uživatele služby podporujeme ve vyjádření vlastní vůle, týkající se poskytování služby,
 • při poskytování služby v maximální možné míře respektujeme přání uživatelů.

5. Úcta ke klientovi

 • úcta k osobnosti uživatele a jeho životním hodnotám,
 • dbáme na zachování lidské důstojnosti uživatelů a jejich soukromí, při poskytování služby dodržujeme mlčenlivost.

Úspěšné zvládnutí inspekce kvality – důkaz toho, že naši práci provádíme odborně a kvalitně.

Leták Osobní asistence.doc (78kb)

Ceník Osobní asistence_2019.pdf (108kb)