​Projekty Zdislava Veselí

Obnova a rozšíření vozového parku Zdislava Veselí z.ú


logo banner


Operační program: Integrovaný regionální operační program

Název výzvy: Výzva č. 62 Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014670

Realizace projektu vychází z problematiky se zastaralými automobily, které měla naše organizace doposud k dispozici a které již nebyly v technicky vyhovujícím stavu. Díky častým opravám se provoz stal neekonomickým a také poskytování terénních služeb našim klientům bylo častými opravami značně narušováno. Při zachování této situace by se v dlouhodobém horizontu auta stala zcela nepojízdnými a poskytování našich služeb by bylo značně ohroženo. Z toho důvodu byla v červenci 2020 podána žádost o dotaci na nákup nových automobilů, která byla v lednu 2021 úspěšně schválena, v březnu bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace a v dubnu 2021 se nám podařilo projekt zrealizovat, požadované automobily nakoupit a uvést do provozu.

V rámci projektu bylo nakoupeno celkem 5 nových vozů, jež částečně nahradily již technicky nevyhovující automobily a částečně také rozšířili náš vozový park. Z důvodu stále se navyšující poptávky po poskytování sociálních služeb na našem území je nyní zajištěno technické zázemí pro poskytování terénních i ambulantních služeb.

Cílem projektu je poskytovat kvalitní služby v dostatečné kvantitě. Díky realizaci projektu je zajištěna terénní a ambulantní služba dle potřeb uživatelů v jejich přirozeném prostředí - tedy tam, kde mají svůj domov. Nákup automobilů zvýšil kvalitu života a komfort našich klientů včetně vytvoření dobrých podmínek pro poskytování sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou a MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků EU.

Podpora sociálního začleňování

 

logo banner

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016082

Cílem projektu je odstranění nebo zmírnění znevýhodnění pečujících osob na trhu práce. Projekt si klade za cíl formou podpory vytvořit lepší podmínky osobám pečujícím o své blízké a umožnit jim návrat do společnosti a pracovního procesu. Tyto osoby jsou na pracovním trhu ohroženou skupinou. Z důvodu sladění pracovního a osobního života je v současné době vysoká poptávka po službách podporujících pečující osoby, projektem budou tyto služby podpořeny dvěma úvazky pro pozici sociálního pracovníka.

  • Termín realizace: 1.7.2020 – 30.9.2022
  • Celkový rozpočet projektu: 3 226 512,50 Kč
  • Na projekt je poskytována finanční podpora z EU