Projekt Zdislava Veselí - podpora sociálního začleňování


CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016082


Cílem projektu je odstranění nebo zmírnění znevýhodnění pečujících osob na trhu práce. Projekt si klade za cíl formou podpory vytvořit lepší podmínky osobám pečujícím o své blízké a umožnit jim návrat do společnosti a pracovního procesu. Tyto osoby jsou na pracovním trhu ohroženou skupinou. Z důvodu sladění pracovního a osobního života je v současné době vysoká poptávka po službách podporujících pečující osoby, projektem budou tyto služby podpořeny dvěma úvazky pro pozici sociálního pracovníka.

  • Termín realizace: 1.7.2020 – 30.9.2022
  • Celkový rozpočet projektu: 3 226 512,50 Kč
  • Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Image​​