Pečovatelská služba

Poslání Pečovatelské služby Zdislava Veselí,z.ú.

Posláním pečovatelské služby je zajistit osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení žít důstojně a co nejdéle ve svém domácím prostředí. Klientům pomáháme v soběstačnosti s péčí o sebe a svoji domácnost.

Cíle Pečovatelské služby Zdislava Veselí,z.ú.

 1. Umožnit klientovi, aby mohl zůstat co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí a tím oddálit nutnost pobytového řešení jeho situace.
 2. Podporovat klienta v rozvoji, případně udržení jeho schopností a dovedností.
 3. Podporovat klienta v udržování jeho sociálních vztahů a kontaktů se společenským prostředím.
 4. Podporovat klienta, s ohledem na jeho zdravotní stav a soběstačnost, uplatňovat vlastní vůli (rozhodování, aktivní spoluúčast při využívání služby)

Komu je Pečovatelské služba Zdislava Veselí,z.ú. určena (cílová skupina)

pečovatelská služba

 

Pečovatelská služba Zdislava Veselí je určena seniorům, chronicky nemocným a zdravotně postiženým občanům, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci omezené soběstačnosti a nejsou si schopni zabezpečit své životní potřeby. Přitom tyto potřeby nemají zabezpečeny jinak a jejich situace tedy vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby v jejich domácím prostředí.

Poskytování pečovatelské služby lze kombinovat s péčí rodiny nebo jiného poskytovatele. Naše služby jsou nepřetržitě poskytovány ve Veselí nad Moravou, Velké nad Veličkou, Blatnici pod Sv. Antonínkem, Strážnici a jejich okolních obcích.

 

Pečovatelská služba Zdislava Veselí,z.ú. není určena:

 • plně soběstačným osobám a osobám, které nespadají do cílové skupiny
 • osobám, jejichž zdravotní stav by ohrožoval zdraví a život zaměstnanců organizace (např. osobám s přenosným infekčním onemocněním, osobám s agresivním chováním apod.).

Principy Pečovatelské služby Zdislava Veselí,z.ú.:

Respektování osobnosti klienta při poskytování služeb bez ohledu na jeho rasu, etnickou příslušnost, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení apod.

 • respektujeme individuální postoje uživatelů služeb v různých oblastech jejich života,
 • všem uživatelům našich služeb pomáháme se stejným úsilím, bez jakékoliv formy diskriminace.

Individuální přístup ke klientovi

 • respektování jedinečnosti každého klienta, služba je přizpůsobena jednotlivým uživatelům, neboť každý člověk je jedinečný; vycházíme tak z jeho potřeb, představ, schopností i možností,
 • přizpůsobení se zvyklostem uživatele dle možností organizace.

Dodržování práv uživatelů

 • pracovníci při poskytování pečovatelské služby dodržují lidská a občanská práva uživatelů služby, která mají zaručeny nejen právním řádem a zákony České republiky, ale i vnitřními předpisy organizace.

Respektování svobodné volby a přání uživatelů

 • uživatele služby podporujeme ve vyjádření vlastní vůle, týkající se poskytování služby,
 • při poskytování služby v maximální možné míře respektujeme přání uživatelů.

Úcta ke klientovi

 • úcta k osobnosti uživatele a jeho životním hodnotám,
 • dbáme na zachování lidské důstojnosti uživatelů a jejich soukromí, při poskytování služby dodržujeme mlčenlivost.

Ceník úkonů Pečovatelské služby Zdislava Veselí 2023.pdf (183kb)