Poslání a cíle organizace

Poslání

Společnost Zdislava Veselí, z.ú. poskytováním služeb sociální péče zvyšuje kvalitu života občanů a pomáhá jim překonávat nepříznivé životní situace.

Cíle

1. Poskytovat specifické typy sociálních služeb, především služby sociální péče, dle potřeb cílových skupin v místě působení:

 • pečovatelská služba,
 • denní stacionář,

2. Zvyšovat kvalitu poskytovaných sociálních služeb:

 • zavádění standardů kvality a metodiky práce,
 • vzdělávání pracovníků, rozvoj lidských zdrojů v organizaci.

3. Podílet se na komunitním plánování:

 • partnerství s obcemi,
 • partnerství se subjekty působícími v regionu.

4. Vytvářet další programy dle poptávky místní komunity.

Cílové skupiny
Ve svém regionu poskytuje Zdislava Veselí, z.ú. komplex sociálních služeb určený těmto cílovým skupinám:

 • senioři,
 • osoby s chronickým onemocněním,
 • osoby s chronickým duševním onemocněním,
 • osoby se zdravotním postižením,
 • osoby s tělesným postižením,
 • osoby s mentálním postižením,
 • osoby se zrakovým postižením,
 • osoby se sluchovým postižením,
 • osoby s kombinovaným postižením,
 • osoby s jiným zdravotním postižením.

V případě nespokojenosti s kvalitou nebo způsobem poskytování služeb se řiďte pravidly v níže přiloženém dokumnetu.

Pravidla pro podání stížností.pdf (138kb)