​Projekty Zdislava Veselí

Obnova a rozšíření vozového parku Zdislava Veselí z.ú

Image

Operační program:     Integrovaný regionální operační program

Název výzvy:     Výzva č. 62 Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD

Registrační číslo projektu:     CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014670

Realizace projektu vychází z problematiky se zastaralými automobily, které měla naše organizace doposud k dispozici a které již nebyly v technicky vyhovujícím stavu. Díky častým opravám se provoz stal neekonomickým a také poskytování terénních služeb našim klientům bylo častými opravami značně narušováno. Při zachování této situace by se v dlouhodobém horizontu auta stala zcela nepojízdnými a poskytování našich služeb by bylo značně ohroženo. Z toho důvodu byla v červenci 2020 podána žádost o dotaci na nákup nových automobilů, která byla v lednu 2021 úspěšně schválena, v březnu bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace a v dubnu 2021 se nám podařilo projekt zrealizovat, požadované automobily nakoupit a uvést do provozu.

V rámci projektu bylo nakoupeno celkem 5 nových vozů, jež částečně nahradily již technicky nevyhovující automobily a částečně také rozšířili náš vozový park. Z důvodu stále se navyšující poptávky po poskytování sociálních služeb na našem území je nyní zajištěno technické zázemí pro poskytování terénních i ambulantních služeb.

Cílem projektu je poskytovat kvalitní služby v dostatečné kvantitě. Díky realizaci projektu je zajištěna terénní a ambulantní služba dle potřeb uživatelů v jejich přirozeném prostředí - tedy tam, kde mají svůj domov. Nákup automobilů zvýšil kvalitu života a komfort našich klientů včetně vytvoření dobrých podmínek pro poskytování sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou a MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků EU.


Podpora sociálního začleňování

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/001608

Image

Cílem projektu je odstranění nebo zmírnění znevýhodnění pečujících osob na trhu práce. Projekt si klade za cíl formou podpory vytvořit lepší podmínky osobám pečujícím o své blízké a umožnit jim návrat do společnosti a pracovního procesu. Tyto osoby jsou na pracovním trhu ohroženou skupinou. Z důvodu sladění pracovního a osobního života je v současné době vysoká poptávka po službách podporujících pečující osoby, projektem budou tyto služby podpořeny dvěma úvazky pro pozici sociálního pracovníka.

  • Termín realizace: 1.7.2020 – 30.9.2022
  • Celkový rozpočet projektu: 3 226 512,50 Kč
  • Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Sociální péče Zdislava Veselí, z.ú.

Zapsaný ústav Zdislava Veselí provozuje v duchu motta „Sociální péče s láskou a úctou ke stáří“ terénní pečovatelskou službu, denní stacionář a půjčovnu kompenzačních pomůcek, prostřednictvím nichž pomáhá seniorům a občanům se zdravotním postižením setrvat ve svých domovech i v nepříznivé sociální situaci.
Podporujeme tak klienty našich služeb v zachování vazeb na jejich přirozené prostředí, jejich blízké a přátele. Tyto služby poskytujeme 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, obyvatelům města Veselí nad Moravou, Strážnice, Velká nad Veličkou, Bzenec, Uherský Ostroh a přilehlých obcí již od roku 1994.


Jsme členy Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.


Sociální služby Zdislava Veselí, z.ú.:

  • Pečovatelská služba
  • Denní stacionář
  • Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Zdravotnické služby společnosti ZDISLAVA, s.r.o.:

  • Ošetřovatelská služba

Veškeré služby jsou zajišťovány na vysoké profesionální úrovni a v rámci metodik jednotlivých služeb i přímé práce s klienty jsou uplatňovány standardy kvality. Společnost Zdislava Veselí, z.ú., se zapojením do komunitního plánování podílí na spolupráci v oblasti sociálních služeb a rozvoji otevřené občanské společnosti na regionální úrovni.

Aktuality

 

Image

Rádi bychom touto cestou poděkovali Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové za finanční příspěvky za roky 2018, 2019 a 2020, které našemu zařízení věnoval.

Celá zpráva zde


Srdečně zveme na tradiční setkání

svépomocné skupiny

ČAJ O PÁTÉ

Více informací naleznete zde