Fotky z akcí

Přednáška o našich službách v Tasově (5.9.2017)

Dne 5. 9. 2017 jsme ve spolupráci s novým klubem důchodců v Tasově zrealizovali přednášku o našich službách (domácí zdravotní péče, pečovatelská služba, osobní asistence a denní stacionář). Součástí besedy byla i ukázka trénování paměti, která byla oživením celého setkání. Těšíme se na další spolupráci.

Mezinárodní den rodiny (22.5.2016)

Již druhý rok jsme se zúčastnili Mezinárodního dne rodiny, který se konal v Turistickém centru Veselska (Panský dvůr) od 15 hod.

Jako vždy byl pro rodiny s dětmi připraven bohatý program – výtvarné dílničky, pohybové hry a soutěže.

Červen – měsíc plný vzdělávání

Již po několikáté se nám podařilo zapojit do projektu „Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II“, v rámci kterého jsme proškolili náš personál.

Tentokrát se objevily tyto vzdělávací programy: Posilování týmové soudržnosti v pomáhajících profesích, Úvod do problematiky role klíčového pracovníka a Úvod do problematiky zvyšování kvality sociální služby.

Každý z těchto seminářů proběhl v délce 8 vyučovacích hodin a byl akreditován MPSV.

Den sociálních služeb v Hodoníně (9.6.2015)

V úterý 9.6.2015 navštívili naši pracovníci „Den sociálních služeb v Hodoníně“, který pořádalo město Hodonín ve spolupráci s Rádiem Jih.

Tato akce prezentovala organizace poskytující sociální služby v Hodoníně a okolí, zároveň informovala veřejnost, kam se obrátit v případě nouze.

A tak jsme se vydali podpořit naše kolegy z branže…

Mezinárodní den rodiny (17.5.2015)

V neděli 17. května 2015 si naši zaměstnanci přichystali zábavný program k „Mezinárodnímu dnu rodiny“, který se konal v Turistickém centru Veselska (Panský dvůr) od 15 hod.

Na programu bylo kromě zábavného programu také vystoupení děti, výtvarné dílničky, pohybové hry či soutěž. Jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit této aktivity pro děti i dospělé.

Vzdělávací seminář (9.12.2014)

Dne 9. 12. 2014 naši zaměstnanci absolvovali Vzdělávací seminář, který vedl zkušený lektor PhDr. Ing. Petr Krohe. Probíralo se velmi zajímavé téma „osobnost“.

Děkujeme za 4 příjemné a cenné hodiny!

Odborná exkurze v Psychocentru Domeček Hodonín, o.p.s.

Dne 18. 6. 2014 naši zaměstnanci absolvovali odbornou exkurzi v Psychocentru Domeček Hodonín, o.p.s., v celkovém rozsahu 4 hod.

Náplní této exkurze bylo:

  • provoz soc. služeb, odborné soc. poradenství, soc. rehabilitace, azylový dům a chráněné bydlení,
  • způsob poskytování soc. služby a techniky práce s uživateli s psychickými obtížemi a s duševním onemocněním.

Ještě jedenkrát děkujeme vedení, za to, že nám věnovali svůj čas.

Kurzy v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst v Jihomor. kraji II“

I letos se nám podařilo zabezpečit vzdělávací aktivity zaměstnanců přes projekt „Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II“. Tento projekt v naší organizaci probíhá od ledna 2014 a potrvá až do července.

Tentokrát se objeví semináře jako: sebeřízení, krizová intervence, asertivita, psychiatrické minimum. Zařadili jsme do toho projektu i nejrůznější terapie, např. dramaterapie, arteterapie či muzikoterapie.

Děkujeme všem lektorům za odborný výkla

Kurzy v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst“

Od listopadu 2012 až do dubna 2013 v naší organizaci probíhají kurzy v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst, který je z velké části spolufinancován prostředky Evropského sociálního fondu.

Mezi nejzajímavější náměty kůrzů patří: Úvod do alternativní a augmentativní komunikace v soc. službách, Zvládání agrese u klienta, Aktivizace seinorů a Individuální plánování v praxi. Kurzy proběhnout celkem 14 krát, takže se objeví i jiná zajímavá témata.

Exkurze Centrum sociálních služeb Kyjov (25.9.2012)

V úterý 25. 9. 2012 jsme se vydali na exkurzi do Kyjova. Centrum sociálních služeb Kyjov poskytuje stejné sociální služby (tj. pečovatelskou službu, osobní asistenci a denní stacionář) jako naše organizace. Proto jsme se rozhodli navštívit tuto organizaci a získat tak nové poznatky z této oblasti.

Tímto ještě jednou děkujeme paní ředitelce za příjemné uvítání a ochotu se s námi podělit o cenné informace.

Trénování paměti pro seniory (5.9.2012)

Ve středu 5. září 2012 se v naší organizaci uskutečnil kurz „Trénování paměti pro seniory“. Školila nás lektorka Mgr. Kateřina Kosová. Trénování paměti představuje pro seniory efektivní nástroj proti poklesu kognitivních funkcí a tím přispívá k prodloužení soběstačnosti.

V teoretické části jsme probírali problematiku stárnutí kognitivních funkcí, popis mozku, paměť a její rozdělení, syndrom demence, trénování paměti, metody a techniky trénování paměti.

V praktické části jsme si pak všechny cvičení vyzkoušeli. Cvičení zahrnovalo: cvičení na pozornost, na krátkodobou a dlouhodobou paměť, hru se slovy, cvičení na vědění a psychomotorické cvičení.

Kurz probíhal ve skupinové formě a trval 8 hod.

Školení řidičů (14.6.2012)

Již tradičně se v naší organizaci konalo odborné školení řidičů. Školení řidičů a ověření jejich znalostí se týká všech našich zaměstnanců, jelikož všichni používají v pracovní době automobil.

Mimo splnění zákonných povinností jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí a novinek v dopravě a v legislativě, kterých je pravidelně několik každý rok.

Délka tohoto školení byla přibližně 2 hodiny. Školitel, p. Petrucha všem vystavil průkaz o absolvování školení.

Přednáška – Bezpečí seniorů a pomoc rodinám pečujícím o seniory (15.5.2012)

15.5.2012 se v podvečerních hodinách na zámku v Uherském Ostrohu konala odborná přednáška zaměřená na témata Bezpečí seniorů a pomoc rodinám pečujícím o seniory.

Přednášejícími byli: místostarosta Uh. Ostrohu Ivan Klada, zdejší praktická lékařka MUDr. Martina Hýžová, zdravotní sestra ze Zdislavy Bc. Eva Bučková, soc. pracovnice a vedoucí denního stacionáře Zdislava Lenka Rajsiglová DiS. a zástupce firmy CleverTech Ing. Radek Fiala.

V týdnu od 24. – 31.5.2012 byla ve Veselské kabelové televizi odvysílaná také reportáž o této akci a rozhovor se všemi přednášejícími.

Prohlídka specializovaného oddělení DUHA (16.11.2011)

Od 1. 4. 2011 zahájil Domov pro seniory Strážnice poskytování služby na specializovaném oddělení pro uživatele s Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence s názvem DUHA.

Uživatelé s Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence patří i do naší cílové skupiny, proto jsme se rozhodli navštívit toto oddělení a získat tak nové zkušenosti a poznatky z dané problematiky.

V rámci této exkurze nám byla nabídnuta i možnost prohlídnout si celý domov, čehož jsme samozřejmě rádi využili.

Tímto děkujeme vedení domova za možnost uskutečnit tuto prohlídku.

Supervize Mgr. Lubomír Smékal (29.9.2011)

Dne 29.9.2011 se v naší organizaci uskutečnila supervize s Mgr. Lubomírem Smékalem. Mgr. Lubomír Smékal je psycholog, supervizor, psychoterapeut a manželský a rodinný terapeut. V naší organizaci vystupoval jako supervizor.

Supervize je pomoc, která se zabývá tématy souvisejícími s pracovní náplní. Do popředí vystupovaly otázky týkající se vztahů v kolektivu, spolupráce, komunikace v týmu, ale i konflikty a překážky. Supervize nám pomáhá se neustále zdokonalovat v naší práci.

Školení – Metody práce se seniory (20.-21.5.2011)

Ve dnech 20.5. – 21.5.2011 proběhlo školení na téma: „Metody sociální práce se seniory a jejich využití v praxi.“ Přednášejícím byl Mgr. Miroslav Snášel, probíral postavení seniorů ve společnosti a komplexní přístup k nim, věnoval se preterapii, reminiscenci a validaci.

Školení bylo pro všechny zúčastněné velkým přínosem, dozvěděli se mnoho užitečných informací, které jistě využijí ve své každodenní práci s klienty.

Pracovní porady

Pracovní porady jsou určitou formou týmové spolupráce, proto tým zaměstnanců Zdislava Veselí pořádá pravidelné porady, kde se probírají nejrůznější témata. Z každé porady je vždy napsán zápis.

Školení BODE – Chráníme ruce, které pomáhají (3.11.2010)

BODE – Česká společnost pro sterilizaci konala v našem zařízení seminář s názvem Chráníme ruce, které pomáhají. Dozvěděli jsme se mnoho užitečných rad a doporučeních (např. pro hygienu rukou, výhody dezinfekce rukou alkoholovými přípravky, dezinfekční programy aj.), kterých si moc ceníme, jelikož nám  pomohou v naší každodenní práci.

Uskutečněný seminář trval 2 hod., je zahrnut do celoživotního vzdělávání zaměstnanců.

Předávání sociálního automobilu (19.10.2010)

Dne 19.10.2010 proběhlo v Domě s pečovatelskou službou předávání  nového sociálního automobilu Renault Kango. Firma Kompakt Poděbrady od sponzorů zajistila finanční částku pro nákup sociálního automobilu.

Velmi si této pomoci ceníme, věřte, že jste touto formou pomohli mnoha potřebným.

Veletrh sociálních a navazujících služeb Kyjov (14.9.2010)

Město Kyjov  připravilo v rámci  projektu: „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku“ akci – Veletrh sociálních a navazujících služeb. Tato akce se konala ve spolupráci s městy Hodonín a Veselí nad Moravou, na základě deklarace o spolupráci, kterou spolu s Kyjovem tato města uzavřela.

Veletrh se uskutečnil dne 14.9.2010 (od 9:00 hod. do 17:00 hod.) na náměstí v Kyjově. Po celou dobu jeho konání probíhal doprovodný program.